Política de privadesa

Política de privacitat de Pastisseria Sala

Davant la seva inquietud d’accedir a la nostra pàgina web, volem informar-lo de la nostra Política de Privadesa actualitzada i de la destinació oferida a les dades personals que ens facilita, incloent-hi aquelles que demanem pel fet de navegar a la nostra web.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLES

  • Titular: Pastisseria Sala S.L. (en adelante, “Pastisseria Sala”).
  • CIF: B60902764
  • Domicili:  Carrer Munt 36, 08392, Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona, España.
  • Correu electrònic:pastisseriasala@gmail.com
  • Lloc Web: www.pastisseriasala.com

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que disposa el Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades (d’ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals ( en endavant, “LOPDGDD”) mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa l’usuari web (d’ara endavant, l’“Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc per tractar les dades personals demanades a través del lloc web www .pastisseriasala.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) ja sigui a través de formularis habilitats a aquest efecte o bé a través de la informació recollida per les cookies.

Així mateix, l’usuari consent que aquestes dades siguin tractades per Pastisseria Sala per prestar els seus serveis aplicant les mesures organitzatives i de seguretat requerides pel RGPD.

Totes les dades personals sol·licitades a l’Usuari al Lloc Web són obligatòries, no sent possible prestar cadascun dels serveis sense el corresponent tractament de dades per part de Pastisseria Sala. Això no obstant, la navegació al Lloc Web és lliure i gratuïta.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Pastisseria Sala són certes i exactes, per la qual cosa Pastisseria Sala no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris, més enllà de la possibilitat que té Usuari dexercitar el seu dret de rectificació.

En cas que l’Usuari faciliti dades de terceres persones, com a responsable o encarregat del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l’Usuari garanteix que ha obtingut tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure dades personals de tercers al Lloc Web.

3. PROCEDÈNCIA, FINALITAT I BASE JURÍDICA

Les dades personals de l’Usuari, o de tercers, que siguin cedides per l’Usuari, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament de Pastisseria Sala.

Les activitats del tractament dutes a terme per Pastisseria Sala són les següents:

ACTIVITAT: CONTACTE VIA FORMULARI, EMAIL O XAT ONLINE

PROCEDÈNCIA

FINS TRACTAMENT

COL·LECTIVA

DESTINATARIS

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

Atendre i respondre les consultes sol·licitades per l’usuari.

Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc Web.

No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment inequívoc previ i informat de l’Usuari.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Del mateix Usuari a través del formulari de contacte, de la finestra emergent del xat online al Lloc Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics a l’adreça indicada al Lloc Web.

BASE JURÍDICA

Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪ Art. 6.1.a): consentiment de l’Usuari per a un o diversos fins específics.

CATEGORIA DE DADES Nom i cognoms i correu electrònic, així com la resta de dades que el mateix Usuari indiqui al cos del missatge oa través del xat online.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides. En qualsevol cas, el termini màxim de conservació serà de 1 any.

ACTIVITAT: NEWSLETTER

PROCEDÈNCIA

FINS TRACTAMENT

COL·LECTIVA

CATEGORIA DE DADES

DESTINATARIS

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

Del mateix Usuari a través del formulari de subscripció disponible al Lloc Web.

Va enviar informació en relació amb les actualitzacions realitzades, serveis i publicacions de Pastisseria Sala.

Persones físiques, incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc Web.

Ladreça de correu electrònic.

No està prevista la transferència internacional de dades.

BASE JURÍDICA Reglament General de Protecció de Dades, en particular:

▪ Art. 6.1.a): consentiment de l’Usuari per a un o diversos fins específics.

No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment inequívoc previ i informat de l’Usuari.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ Les dades seran conservades fins que l’Usuari retiri el seu consentiment o hagi acabat la finalitat per a la qual van ser recollides, llevat que les dades s’hagin de mantenir per una obligació legal.

4. DADES DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació, més enllà de la possibilitat que té l’Usuari de exercitar el dret de rectificació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per als fins assenyalats anteriorment.

Pastisseria Sala no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que puguin causar tercers en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

5. POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que disposen el RGPD i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant la utilització del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que disposa la nostra Política de galetes.

6. ESTAMPACIÓ D’ARXIUS A BLOCKCHAIN ​​A TRAVÉS DEL LLOC WEB

El Lloc Web ofereix una solució als Usuaris per estampar arxius a la “cadena de blocs”/blockchain d’Ethereum, Bitcoin i Litecoin mitjançant el xifratge i sistema de hash dels mateixos. Aquest servei no tindrà, en cap cas, la consideració de comunicacions de dades a aquestes blockchain, a causa de la impossibilitat de desxifrar-les i adquirint, d’aquesta manera, la consideració de dades anonimitzades.

Aquests arxius, però, seran conservats de forma pseudonimitzada per Pastisseria Sala durant un període d’un any amb l’única finalitat de permetre a l’Usuari rebre aquest arxiu per comprovar que segueix inalterat en les blockchain esmentades.

7. EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que disposa el RGPD, us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament directament davant Pastisseria Sala.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets, l’Usuari podrà accedir online al següent formulari d’exercici de drets, havent d’atendre’s la sol·licitud en el termini màxim d’un (1) mes des de la recepció del formulari, o bé podrà enviar un missatge a aquest efecte, indicant nom, cognoms, email, número de DNI o passaport, a la següent adreça de correu electrònic: pastisseriasala@gmail.com.

L’Usuari també podrà exercir els seus drets mitjançant la presentació d’una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

8. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privadesa el contingut de la qual constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i Pastisseria Sala pel que fa a l’ús i tractament de la seva informació personal.L’Usuari accepta expressament obligar-se en els termes de la present Política de Privadesa, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

Carrer Munt, 36, 08392, Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona, España.